Calculated Grades Student Portal – Phase 6

Táirseach na nGrád Ríofa do Scoláirí – Céim 6

The student portal has reopened to allow 2020 Leaving Certificate and Leaving Certificate Applied students who appealed one or more Calculated Grades to view the outcome of that appeal.

Students may also view their estimated percentage mark, class rank order and calculated grade.

Students whose appeal has been successful have received a text message to notify them of this.

On the conclusion of the appeals process, a total of 18 increased grades have been awarded to 18 individual students.

The appeals process was a process review, focused on looking for errors in the transmission and processing of the data. An example of this would be whether any mistake has been made in entering a student’s information into any of the systems used in the process. The process did not allow students to appeal the estimated percentage mark or rank order provided by the school. Due to the nature of the model the professional judgement of the school was outside of the appeals process. The design of the statistical model and the application of the national standardisation process was also outside of the scope of the appeals process.

It is important to note that the appeals process is not connected with the issue of revised grades on foot of the discovery of errors in the Calculated Grades Process.

Students unhappy with the outcome of the above process can invoke a separate process to have their appeal reviewed by independent Appeals Scrutineers. These scrutineers are independent of the Department of Education and Skills. The independent Appeals Scrutineers will check to ensure the correct procedures were followed throughout the appeals process. The scrutineers will have access to the records and documentation considered at Stages one and 2.

To access Stage 3 of the Appeals Process, students should complete the Application Form here and return by email to cgeostage3appeal@education.gov.ie. Applications must be made on or before 5 pm Friday 23rd October.

Following the outcome of the appeals process and the Independent Scrutineer's appeal process, students who consider that their case has not been processed correctly can make a complaint to the Ombudsman or, in the case of students under 18 years of age, the Ombudsman for Children.

More information in relation to the national standardisation process for Calculated Grades can be found here.

Tá tairseach na scoláirí athoscailte chun ligint do scoláirí Ardteistiméireachta agus Ardteistiméireachta Feidhmí 2020 a bhfuil achomharc istigh acu ar cheann amháin nó níos mó de na Gráid Ríofa, chun breathnú ar thoradh an achomhairc sin.

Is féidir le scoláirí breathnú ar a marc céatadáin measta, a rang-ordú ranga agus a ngrád ríofa freisin.

Fuair scoláirí ar éirigh lena n-achomharc téacstheachtaireacht chun é seo a chur in iúl dóibh.

Ar chríochnú phróiséas na n-achomharc do, tugadh san iomlán 18 grád uasdátaithe do 18 scoláirí aonair.

Ba phróiseas athbhreithnithe é próiseas na n-achomharc, dírithe ar earráidí a aimsiú in aistriú agus próiseáil na sonraí. Sampla de seo ná an ndearnadh aon earráid i gcur isteach sonraí scoláirí in aon cheann de na córais ar baineadh úsáid astu sa phróiseas Níor lig an próiseas do scoláirí achomharc a lorg ar an marc céatadáin measta nó an rang ordú a chuir an scoil ar fáil. De bharr nádúir an tsamhail bhí breithiúnas próifisiúnta na scoile lasmuigh de phróiseas na n-achomharc. Bhí dearadh an tsamhail staitisiúil agus cur i bhfeidhm an phróisis caighdeánaithe náisiúnta lasmuigh de raon an phróisis achomhairc seo freisin.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil próiseas na n-achomharc ceangailte le heisiúint ghráid athbhreithnithe mar thoradh ar aimsiú earráidí i bPróiseas na nGrád Ríofa.

Is féidir le scoláirí atá míshásta le toradh an achomhairc thuas, próiseas éagsúil a chur i bhfeidhm chun a n-achomharc a chur faoi bhráid Scrúdanóirí neamhspleácha Achomhairc. Tá na scrúdanóirí seo neamhspleách ar an Roinn Oideachais agus Scileanna. Déanfaidh na Scrúdanóirí neamhspleácha Achomhairc seiceáil le cinntiú gur leanadh na nósanna imeachta cearta le linn phróiseas na n-achomharc. Beidh rochtain ag na scrúdanóirí ar thaifid agus ar cháipéisíocht a tugadh san áireamh ag Céimeanna 1 agus 2.

Chun rochtain a fháil ar Chéim 3 den Phróiseas Achomhairc, ba cheart do scoláirí an Fhoirm Iarratais seo a chomhlánú agus a chur ar ais trí ríomhphost chuig cgeostage3appeal@education.gov.ie. Ní mór iarratais a dhéanamh ar nó roimh an Aoine 23 Deireadh Fómhair ag 5.pm.

Ag leanacht thoradh an phróisis achomhairc agus próiseas achomhairc an Scrúdanóra Neamhspleáigh, is féidir le scoláirí ar dóigh leo nár próiseáladh a gcásanna i gceart, gearán a dhéanamh leis an Ombudsman nó, i gcás scoláirí faoi 18 bliain d’aois gearán a dhéanamh le Ombudman na Leanaí.

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta do na Gráid Ríofa a fháil anseo.

Already registered?

Click on the Button below

Not Registered?

Click on the Registration button below

Táim cláraithe cheana féin?

Cliceáil ar an gCnaipe Log Ann

Nach bhfuil tú Cláraithe?

Cliceáil ar an gcnaipe Clárúcháin thíos

 

If you have not already registered read the Guide to Registration.

To login make sure you have your Examination number, your password and access to your email address.

Murar chláraigh tú cheana féin, léigh an Treoir don Chlárúchán.

Chun logáil isteach, cinntigh go bhfuil do Scrúduimhir agus do phasfhocal agat agus go bhfuil teacht agat ar do sheoladh ríomhphoist.

Data Protection Privacy notice

The privacy notice outlining further information on the use of personal data in this process together can be found at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Full details of the Department's data protection policy is available at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/

Fógra Príobháideachta maidir le Cosaint Sonraí

Féadfar teacht ar an bhfógra príobháideachta ina dtugtar tuilleadh eolais maidir le húsáid sonraí a fháil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Tá sonraí iomlána maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/