Calculated Grades Student Portal Phase 2

Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí Céim 2

The Calculated Grades Student Portal has re-opened in order to allow all 2020 Leaving Certificate students to opt to receive Calculated Grades.

The Minister for Education and Skills announced on 08 May 2020 that the Leaving Certificate 2020 examinations were to be postponed and to offer students a system of Calculated Grades to allow Leaving Certificate students to receive State certification. Students will also have an opportunity to sit all or some of the leaving Certificate Examinations at a date in the future when it is considered safe to hold the examinations. Further information about this decision can be found here.

The student portal will reopen at a later stage when you will able to access your calculated grades when the results issue and for the later stages of the process such as the appeals application process. You do not need to worry about this for now as all we need you to right now do is to OPT-IN. We will contact you to alert you about the next steps that you need to take to receive Calculated Grades later this year.

Before you Start guidePlease read this guide in full before you the start.

Candidates studying one or all subjects outside of school should pay particular attention to the Section OUT OF SCHOOL LEARNERS AND CANDIDATES STUDYING A SUBJECT OUTSIDE OF SCHOOL in this Guide.

The Calculated Grades Students Portal will close at 5pm Friday 7 August.

Students who have not previously registered must register before they can proceed to opt in or opt out to receive calculated grades.

Tá Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí athoscailte chun deis a thabhairt do na Scoláirí Ardteistiméireachta go léir in 2020 glacadh leis an rogha Gráid Ríofa a fháil

Ar an 8 Bealtaine 2020, d'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna go raibh scrúduithe na hArdteistiméireachta 2020 le cur ar athlá agus go gcuirfí córas Grád Ríofa ar fáil do scoláirí chun go bhféadfadh scoláirí Ardteistiméireachta teastasú Stáit a fháil. Beidh deis ag scoláirí freisin na Scrúduithe Ardteistiméireachta go léir nó cuid díobh a dhéanamh amach anseo nuair a mheasfar go bhfuil sé sábháilte na scrúduithe a reáchtáil. Is féidir tuilleadh eolais faoin gcinneadh sin a fháil anseo.

Déanfar tairseach na scoláirí a athoscailt ag tráth níos déanaí nuair a bheidh ar do chumas rochtain a fháil ar do ghráid ríofa nuair a eiseofar na torthaí agus do na céimeanna deireanacha sa phróiseas amhail an próiseas a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar achomharc. Ní gá duit aon imní a bheith ort faoi sin anois mar nach dteastaíonn uainn anois ach go gcuirfeá GLACADH LEIS AN ROGHA i gcrích. Beimid i dteagmháil leat chun foláireamh a thabhairt duit faoi na céad chéimeanna eile ar gá duit a thógaint chun Gráid Ríofa a fháil níos déanaí i mbliana.

An Treoir RéamhthosaitheLéigh an treoir seo ina hiomláine, le do thoil, sula dtosóidh tú.

Ba cheart d’iarrthóirí atá ag déanamh staidéir ar ábhar amháin nó ar gach ábhar taobh amuigh den scoil, aird ar leith a dhíriú ar an Mír FOGHLAIMEOIRÍ AGUS IARRTHÓIRÍ AG DÉANAMH STAIDÉIR AR ÁBHAR TAOBH AMUIGH DEN SCOIL sa Treoir seo

Dúnfaidh Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí ag 5pm Dé hAoine 7 Lúnasa

Ní mór do Scoláirí nár chláraigh roimhe seo clárú anois sula bhféadfaidh siad dul ar aghaidh agus glacadh leis an rogha nó diúltú don rogha gráid ríofa a fháil.

Already registered?

Click on the Button below

Not Registered?

Click on the Registration button below

Táim cláraithe cheana féin?

Cliceáil ar an gCnaipe Log Ann

Nach bhfuil tú Cláraithe?

Cliceáil ar an gcnaipe Clárúcháin thíos

 

Before continuing make sure you have read the Before you Start Guide AND you have your Examination number, your password and access to your email address.

If you don't find the answers you need after reading this guide you contact the helpdesk at 1800-111135 or 1800-111136. Please note that due to COVID-19 restrictions the helpdesk phonelines will ONLY be available between 12pm and 4 pm on Monday 20 July and 10 am to 4 pm from Tuesday 21 July to Friday 7th August.

Outside of these hours you can email lcsupport2020@education.gov.ie

Sula dtéann tú ar aghaidh, cinntigh go bhfuil an Treoir Réamhthosaithe léite agat AGUS go bhfuil do Scrúduimhir agus do phasfhocal agat agus go bhfuil rochtain agat ar do sheoladh ríomhphoist.

Má tá aon deacrachtaí agat leis an Treoir Réamhthosaithe nó mura bhfaighidh tú na freagraí a theastaíonn uait tar éis an treoir seo a léamh, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh leis an deasc chabhrach ag 1800-111135 nó 1800-111136. Tabhair do d'aire, le do thoil, nach mbeidh línte fóin na deisce cabhrach ar fáil ACH AMHÁIN idir 12 pm agus 4 pm ar an Luan an 20 Iúil agus idir 10 am agus 4 pm ón Máirt 21 Iúil go dtí Dé hAoine 7 Lúnasa

Taobh amuigh de na huaireanta sin, féadfaidh tú ríomhphost a chur chuig lcsupport2020@education.gov.ie

Data Protection

What is my data being collected for?

The Minister for Education and Skills announced on 8 May 2020 that the Leaving Certificate 2020 examinations have been postponed and that the Calculated Grades model would be established in order to allow Leaving Certificate students to receive State certification for their learning achievements and to progress to third-level education or to the world of work in Autumn 2020. The main purpose for which the Department of Education and Skills requires the personal data provided by you is to provide you with Calculated Grades in the event that you opt to receive them. The personal data provided will be forwarded to your school to allow them to begin this process.

The privacy notice outlining further information on the use of personal data in this process together can be found at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Full details of the Department's data protection policy is available at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/

Will I be able to get details of the information provided about me to the Department (estimated percentage mark and class rank) before the issue of the results?

No. Data protection legislation allows for restrictions to be placed on access to certain types of personal data including the results of examinations. Requests for access to the school’s estimated percentage mark and rank order will not be active until the date of issue of the results. After the results are issued by the Department, you will be able to access this information.

Cosaint Sonraí

Cad dó a bhfuil mo chuid sonraí á mbailiú?

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna ar an 8 Bealtaine 2020 go raibh Scrúduithe na hArdteistiméireachta 2020 á gcur ar athlá agus go mbunófaí samhail na nGrád Ríofa chun go bhféadfadh scoláirí Ardteistiméireachta teastasú Stáit a fháil i leith a ngnóthachtálacha foghlama agus dul ar aghaidh chuig an oideachas tríú leibhéal nó chuig saol na hoibre i bhfómhar na bliana 2020. Is í an phríomhchúis a dteastaíonn na sonraí a sholáthraíonn tú ón Roinn Oideachais agus Scileanna ná chun Gráid Ríofa a chur ar fáil duit sa chás go roghnaíonn tú iad a fháil. Cuirfear na sonraí pearsanta a sholáthair tú ar aghaidh chuig do scoil chun go bhféadfaidh siad tús a chur leis an bpróiseas sin.

Féadfar teacht ar an bhfógra príobháideachta ina dtugtar tuilleadh eolais maidir le húsáid sonraí ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Tá sonraí iomlána maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/

An mbeidh ar mo chumas sonraí an eolais a tugadh don Roinn i mo leith (marc céatadáin measta agus rang-ord) a fháil sula n-eiseofar na torthaí?

Ní bheidh. De réir na reachtaíochta maidir le Cosaint Sonraí, ceadaítear srianta a chur ar rochtain ar shonraí pearsanta de chineálachta áirithe, torthaí scrúduithe ina measc. Ní bheidh iarratais i dtaca le rochtain a fháil ar mharc céatadáin measta agus rang-ord na scoile ag feidhmiú go dtí an dáta ar a n-eiseofar na torthaí. I ndiaidh don Roinn na torthaí a eisiúint, féadfaidh tú rochtain a fháil ar an eolas sin.