Calculated Grades Student Portal Phase 5

Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí Céim 5

The Calculated Grades Student Portal has re-opened in order to allow all 2020 Leaving Certificate students:

  1. Apply to sit for subjects in the 2020 Leaving Certificate Examination
    Note:- This is for Leaving Certificate subjects only. Leaving Certificate Applied Year 2 candidates should email LCAexams2020@examinations.ie to make an application.
  2. View Calculated Grades Results (and submit request to view personal data i.e. Calculated Mark, Estimated Mark and now Rank Order)

More information in relation to the national standardisation process for Calculated Grades can be found here.

The Press Release on the November 2020 Leaving Certificate examinations can be found here.

A Student Information Guide to 2020 Leaving Certificate Examinations is available here.

Note the Examination application process is open from 9.a.m Monday 28 September to 5 p.m. Friday 2 October. Late applications will not be accepted.

Tá Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí athoscailte chun go bhféadfaidh na Scoláirí go léir don Ardteistiméireacht in 2020:

  1. Iarratas a chur isteach chun ábhair a dhéanamh i Scrúdú na hArdteistiméireachta 2020
    Tabhair faoi deara:- Is d’ábhair Ardteistiméireachta amháin é seo. Ba cheart do scoláirí na hArdteistiméireachta Feidhmí Bliain 2 ríomhphost a sheoladh chuig LCAexams2020@examinations.ie chun iarratas a chur isteach.
  2. Amharc ar Thorthaí na nGrád Ríofa (agus cuir isteach iarratas chun amharc ar shonraí pearsanta i.e. Marc Ríofa, Marc Measta agus anois Rang-Ord)

Féadfar tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta do na Gráid Ríofa a fháil anseo.

Féadfar tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta do na Gráid Ríofa a fháil anseo.

Tá Treoir Eolais do Scoláirí maidir le Scrúduithe na hArdteistiméireachta 2020 ar fáil here.

Tabhair faoi deara go bhfuil an próiseas iarratais maidir leis an Scrúdú oscailte ó 9.am ar an Luan an 28 Meán Fómhair go dtí 5pm Dé hAoine an 2 Deireadh Fómhair. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Already registered?

Click on the Button below

Not Registered?

Click on the Registration button below

Táim cláraithe cheana féin?

Cliceáil ar an gCnaipe Log Ann

Nach bhfuil tú Cláraithe?

Cliceáil ar an gcnaipe Clárúcháin thíos

 

If you have not already registered read the Guide to Registration.

To login make sure you have your Examination number, your password and access to your email address.

Murar chláraigh tú cheana féin, léigh an Treoir don Chlárúchán.

Chun logáil isteach, cinntigh go bhfuil do Scrúduimhir agus do phasfhocal agat agus go bhfuil teacht agat ar do sheoladh ríomhphoist.

Data Protection Privacy notice

The privacy notice outlining further information on the use of personal data in this process together can be found at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Full details of the Department's data protection policy is available at https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/

Fógra Príobháideachta maidir le Cosaint Sonraí

Féadfar teacht ar an bhfógra príobháideachta ina dtugtar tuilleadh eolais maidir le húsáid sonraí a fháil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/gdpr/parents-children/privacy-notice-students-calculated-grades-leaving-certificate-2020.pdf. Tá sonraí iomlána maidir le beartas cosanta sonraí na Roinne ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/